نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی را تحریم می کنیم

در روز 12 ژوئن( 22 خرداد 1388) 2009  رژیم جمهوری اسلامی نمایش انتخابات ریاست جمهوری را برگزار خواهد کرد.

در یک نظام مردم سالار و آزاد،  انتخابات دارای شاخص های زیر است:

1. برای احراز مقام های اصلی قدرت سیاسی، میان احزاب گوناگون مبارزه ای مبتنی بر برنامه های حزبی ارائه شده انجام می گیرد و رای مردم برنده یا برندگان را مشخص می کند.

2. انتحابات رقابتی است و هیچ محدودیتی برای شرکت در آن برای هیچ کس بجز محکومین جنایی وجود ندارد.

3. انتخابات براساس حقوق بشر است و شهروندان آزادند که رای بدهند یا ندهند، در سیاست شرکت داشته باشند یا نداشته باشند و بهر نحو که مایل باشند به ایجاد تشکلات خود بپردازند، و هیچ فردی را نمی توان بدلایل اعتقادی-مذهبی، نژادی و غیره از انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم داشت.

4. وجود قوه قضائیه مستقل برای حفاظت حقوق بشری شهروندان. باید اعمال  سیاستمداران و مقامات دولتی بوسیله حاکمیت قانون محدود گردد. به نحوی که هیچ حزب و یا گروه منتخب و هیچ اتحادی نتواند برضد شهروند و یا گروهی از شهروندان عملی انجام دهد.

5. شهروندان جامعه از ترورهای سیاسی و زندانی شدن بی دلیل محافظت گردند

6. وجود مطبوعات آزاد.  دسترسی مردم به کلیه وسایل ارتباطات جمعی برای بیان نارضایتی هایشان نسبت به خط مش ها و سیاست ها ی دولت و مقام های سیاسی و  برقراری ارتباط بین شهروندان.

هیچ کدام از شرایط بالا که لازمه یک انتخابات آزاد و دموکراتیک است در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی وجود نداشته و ندارد.

برطبق ماده 57 قانون اساسی رژیم اسلامی ایران ولی فقیه دارای اختیار مطلق بر قوه مقننه ، قوه مجریه و قوه قضائیه است و بر اساس همین ماده ولی فقیه در تمام امور مملکت وبخش های مختلف زندگی احاد کشور کنترل دارد.

در 12 ژوئن 2009 ( 22 خردادسال 1388 )عوامل رژیم حاکم بر  ایران در 35 شهر بزرگ  امریکا که در آنها تعداد بیشتری از ایرانیان سکونت دارند، ریاکارانه صندوق رای گیری خواهند گذاشت.

ما از همه ایرانیان مقیم آمریکا می خواهیم که از طرق قانونی به گذاشتن صندوقهای رای در شهرهای محل سکونتشان اعتراض کنند.

کمیته امریکاییان- ایرانیان پیشرو کلیه ایرانیان ساکن آمریکا می خواهد که این نمایش رژیم را تحریم کرده و در محیط زندگی و کار خود بازی انتخاباتی رژیم را نزد افکار عمومی افشا کنند.

کمیته امریکاییان- ایرانیان پیشرو

2 ژوئن 2009

Advertisements

2 Responses to “نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی را تحریم می کنیم”

  1. davood Says:

    به نظر من باید در انتخابات شرکت کرد.شما هم اگر در حال حاضر در اِیران باشید و شور و شوق جوانان را ببینید حتما شرکت میکنید.

  2. davood Says:

    به نظر من باید در انتخابات شرکت کرد.شما هم اگر در حال حاضر در اِیران باشید و شور و شوق جوانان را ببینید حتما شرکت میکنید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: